«AzVirt» MMC - nin laboratoriyası 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Laboratoriyamızda Almaniya, Türkiyə və Rusiyada istehsal olunmuş avadanlıqlar var. Laboratoriya asfalt-beton zavodda və tikinti sahələrində materialların və tikintinin keyfiyyətinə nəzarət edir.

Aşağıda göstərilən sınaqların aparılması üçün bütün avadanlıqlar var:

Qruntun sınaqları

Qruntun nəmliyinin təyini

Axıcıiıq həddinin təyini

Plastik həddinin və Plastiklik İndeksinin təyini

Xətti Büzülmənin təyini

Sıxlığın Təyini - Piknometr

Qruntun dənəvər tərkibinin təyini (Ələk) – Yaş ələmə

Qruntun dənəvər tərkibinin təyini – Hidrometrə Metodu

Qruntun sahədə kipləşməsinin təyini

Qruntun yükgötürmə qabliyyətinin CBR metodu ilə təyini

Qruntun filtrasiyasının təyini

Qruntun orqanik tərkibinin təyini

pH göstəricisinin təyini

Sahədə dinamiki deformasiya modulunun təyini

Sahədə statiki deformasiya modulunun təyini

Qruntun maksimal sıxlıq və optimal nəmliyinin təyini

Mineral materialların sınaqları

Mneral materialların nəmliyinin təyini

Sıxlıq və sudmasının təyini

Mineral materialların ələk analizi (QOST, DİN, AASHTOO)

Yastılıq indeksinin təyini

Uzunluq indeksinin təyini

Qırmadaşın markasının təyini

Los Angeles cihazı ilə yeyilmınin təyini

Şaxtaya davamlılığın təyini (natrium sulfatla)

Qumekvivalentinin təyini

Qırmadaşda doğranmamış hissəciklərin miqdarının təyini

Mineral poroşokun sınagı

Betonun sınaqları

Betonun çökməsinin sınağı

Beton sınaq kublarının hazırlanması

Beton markalarına uygun olaraq dizaynların hazırlanması

Beton nümunələrinin sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini

Şmidt aparatı ilə hazır betonun markasının təyini

Betonda olan havanın miqdarınin təyin

Sementin markasının təyini

Sementin tutma vaxtının təyini

Bitumun sınaqları

Bitumun sıxlığının təyini

Bitumun penetrasiyasının təyini

Alışma temperaturunun təyini

Yumşalma temperaturunun təyini

Uzanmasının təyini

Superveyv proqramı ilə bitumun markasının təyini

RTFOT də bitumun köhnəlməsinin təyini

PAV aparatında bitumun yüksək təzyiq və temperatur altında qocalmasının təyini

DSR aparatında kəsmə modulu və faza bucağının təyini

BBR aparatında sərtlik və axıcılığının təyini

Bitumun dartılmada gücə müqavimətinin təyini (polimer bitumlar)

Şaxtaya davamlılığın təyini

Asaltbetonun sınaqları

Asfaltbetonun orta sıxlığının təyini

Asfaltbetonun həqiqi sıxlığının təyini

Qalıq məsaməlıiıin təyini

Məsaməlıiıin təyini

Marşall nümuəlrinin hazırlanması və stabilliyin təyini

Axıcılıq həddinin təyini

Marşall üsulu ilə qarışım dizaynlarının hazırlanması

Asafaltbeton qarışığının dənəvər tərkibinin və bitum miqdarının təyini

Sahədə nuklerlə kipləşmənin təyini

Sahədən korot nümunələrinin kəsilməsi və qalınlıq və kipləşmənin təyini

4 m-lik reyka ilə düzlüyün yoxlanması

Sudoymanın təyini