«AzVirt» MMC - nin laboratoriyası haqqında məlumat

«AzVirt» MMC - nin laboratoriyası 1995-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bizim laboratoriyada 20 nəfər ixtisaslı mütəxəssis işləyir. Laboratoriyamızda Almaniya, Türkiyə və Rusiyada istehsal olunmuş avadanlıqlar var. Laboratoriya asfalt-beton zavodda və tikinti sahələrində materialların və tikintinin keyfiyyətinə nəzarət edir.

Aşağıda göstərilən sınaqların aparılması üçün bütün avadanlıqlar var:

 • 1

  Qruntun sınaqları

  • Qruntun nəmliyinin təyini
  • Axıcıiıq həddinin təyini
  • Plastik həddinin və Plastiklik İndeksinin təyini
  • Xətti Büzülmənin təyini
  • Sıxlığın Təyini - Piknometr
  • Qruntun dənəvər tərkibinin təyini (Ələk) – Yaş ələmə
  • Qruntun dənəvər tərkibinin təyini – Hidrometrə Metodu
  • Qruntun sahədə kipləşməsinin təyini
  • Qruntun yükgötürmə qabliyyətinin CBR metodu ilə təyini
  • Qruntun filtrasiyasının təyini
  • Qruntun orqanik tərkibinin təyini
  • pH göstəricisinin təyini
  • Sahədə dinamiki deformasiya modulunun təyini
  • Sahədə statiki deformasiya modulunun təyini
  • Qruntun maksimal sıxlıq və optimal nəmliyinin təyini
 • 2

  Mineral materialların sınaqları

  • Mneral materialların nəmliyinin təyini
  • Sıxlıq və sudmasının təyini
  • Mineral materialların ələk analizi (QOST, DİN, AASHTOO)
  • Yastılıq indeksinin təyini
  • Uzunluq indeksinin təyini
  • Qırmadaşın markasının təyini
  • Los Angeles cihazı ilə yeyilmınin təyini
  • Şaxtaya davamlılığın təyini (natrium sulfatla)
  • Qumekvivalentinin təyini
  • Qırmadaşda doğranmamış hissəciklərin miqdarının təyini
  • Mineral poroşokun sınagı
 • 3

  Betonun sınaqları

  • Betonun çökməsinin sınağı
  • Beton sınaq kublarının hazırlanması
  • Beton markalarına uygun olaraq dizaynların hazırlanması
  • Beton nümunələrinin sıxılmada möhkəmlik həddinin təyini
  • Şmidt aparatı ilə hazır betonun markasının təyini
  • Betonda olan havanın miqdarınin təyin
  • Sementin markasının təyini
  • Sementin tutma vaxtının təyini
 • 4

  Bitumun sınaqları

  • Bitumun sıxlığının təyini
  • Bitumun penetrasiyasının təyini
  • Alışma temperaturunun təyini
  • Yumşalma temperaturunun təyini
  • Uzanmasının təyini
  • Superveyv proqramı ilə bitumun markasının təyini
   • RTFOT də bitumun köhnəlməsinin təyini
   • PAV aparatında bitumun yüksək təzyiq və temperatur altında qocalmasının təyini
   • DSR aparatında kəsmə modulu və faza bucağının təyini
   • BBR aparatında sərtlik və axıcılığının təyini
  • Bitumun dartılmada gücə müqavimətinin təyini (polimer bitumlar)
  • Şaxtaya davamlılığın təyini
 • 5

  Asaltbetonun sınaqları

  • Asfaltbetonun orta sıxlığının təyini
  • Asfaltbetonun həqiqi sıxlığının təyini
  • Qalıq məsaməlıiıin təyini
  • Məsaməlıiıin təyini
  • Marşall nümuəlrinin hazırlanması və stabilliyin təyini
  • Axıcılıq həddinin təyini
  • Marşall üsulu ilə qarışım dizaynlarının hazırlanması
  • Asafaltbeton qarışığının dənəvər tərkibinin və bitum miqdarının təyini
  • Sahədə nuklerlə kipləşmənin təyini
  • Sahədən korot nümunələrinin kəsilməsi və qalınlıq və kipləşmənin təyini
  • 4 m-lik reyka ilə düzlüyün yoxlanması
  • Sudoymanın təyini